Ngay lúc này, chúng ta có một cơ hội có thể chung tay hỗ trợ đồng bào trong nước bảo vệ quyền tự do thông tin và đẩy lùi Luật An Ninh Mạng Việt Nam. Chúng tôi xin kêu gọi quý đồng hương hãy liên lạc với văn phòng các vị dân cử của quý vị bằng cách viết thư hoặc gửi email kêu gọi họ đồng bảo trợ và bỏ phiếu thuận để thông qua Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam (H.R.5621). Xin quý vị vui lòng điền thông tin cần thiết để văn phòng dân cử có thể liên lạc lại với quý vị và chúng tôi sẽ giúp quý vị soạn thảo điện thư và gửi đi.

Right at this moment, we have an opportunity to help the people in Vietnam protect their freedom of information and repeal the Vietnam’s Law on Cyber Security. We urge you to write or email your Elected Officials and recommend them to co-sponsor and cast their votes to pass the Vietnam Human Rights Act (HR. 5621). Please fill in the necessary information so that the Elected Officials can contact you and we will help you compose and send the email.
Họ (Last Name)*
Tên (First Name)*
Tên lót (Middle Name), nếu có
Email*
Số điện thoại/Phone Number (xxx-xxx-xxxx)*
Địa chỉ (Street Address)*
Thành phố (City)*
Tiểu bang (State)*
Mã số vùng (Zip Code)*
Thêm 4 số cuối, nếu biết (Plus 4)
Xác nhận đồng ý (Agree to give consent)*
YesNo