Để giúp đẩy lùi Luật An Ninh Mạng Việt Nam, hãy cùng chung tay vận động cho Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam tại Quốc Hội Hoa Kỳ (H.R.5621)!!!


  Kính thưa quý đồng hương,

   Nếu bạn trả lời YES cho tất cả những câu hỏi trên đây, bạn hãy viết thư ngay cho các vị dân cử của mình để vận động họ đồng bảo trợ hay bỏ phiếu thuận cho Dự Luật Nhân Quyền VN (H.R.5621) do Dân Biểu Liên Bang Christopher Smith đã đề xuất. 

   Nếu quý đồng hương chưa quen với thể thức gửi thư cho văn phòng dân cử, chúng tôi có thể giúp quý vị làm điều đó. Xin quý vị vui lòng điền thông tin cần thiết để văn phòng dân cử có thể liên lạc lại với quý vị và chúng tôi sẽ giúp quý vị soạn thảo và gửi điện thư.

   Hãy tiếp tay cùng đồng bào quốc nội bảo vệ quyền tự do thông tin và đẩy lùi Luật An Ninh Mạng Việt Nam!

   Quý đồng hương có thể tìm hiểu thêm thông tin về dự luật này qua bài giới thiệu trên trang mạng Mạch Sống Media: Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam 

   Xin vui lòng bấm vào link này để điền thông tin và xác nhận đồng ý cho BPSOS đại diện quý vị để gửi điện thư cho văn phòng dân cử. Thông tin cá nhân của các bạn hoàn toàn được bảo mật và chỉ được dùng để liên lạc với các dân phòng dân cử. 


   If you answer YES to all of the above questions, please write to your Members of Congress to advocate for their co-sponsorship and/or their votes in favor of the Vietnam Human Rights Act (H.R.5621) introduced by US Representative Christopher Smith.

   If you are unsure how to write to your Members of Congress, we can help you with that. Simply fill out your information so that the Elected Officials can contact you and we will help you write and send the email.

   You can find out more about the Vietnam Human Rights Act at this link.

   Please click on this link to fill out your contact information and confirm your consent to send an email to your Members of Congress. Your personal information is strictly confidential and may only be used to contact the Elected Officials.