Người dân Hồng Kông đã làm được. Tại sao chúng ta lại không thể?

Trong thời gian vừa qua, những người yêu dân chủ tự do đã bày tỏ sự ủng hộ nồng nhiệt đối với người dân Hồng Kông và reo mừng khi luật Dân Chủ và Nhân Quyền cho Hồng Kông được thông qua và ban hành.

Thì ngay trong lúc này đây, chúng ta cũng có một cơ hội có thể chung tay hỗ trợ đồng bào trong nước bảo vệ quyền tự do dân chủ qua Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam (H.R.1383). Chúng tôi xin kêu gọi quý đồng hương hãy liên lạc với văn phòng các vị dân cử của quý vị bằng cách viết thư hoặc gửi email kêu gọi họ đồng bảo trợ và bỏ phiếu thuận để thông qua dự luật này. Xin quý vị vui lòng điền thông tin cần thiết để văn phòng dân cử có thể liên lạc lại với quý vị và chúng tôi sẽ giúp quý vị soạn thảo điện thư và gửi đi.

Honkongers could do it. Why can't we?

In recent months, people around the world have shown tremendous support to the people of Hongkong and cheered when the Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019 was signed into law.

And right at this moment, we have an opportunity to show our support to the people in Vietnam in their struggle for freedom and democracy. We urge you to write or email your Elected Officials and recommend them to co-sponsor and cast their votes to pass the Vietnam Human Rights Act (HR. 1383). Please fill in the necessary information so that the Elected Officials can contact you and we will help you compose and send the email.
Họ (Last Name)*
Tên (First Name)*
Tên lót (Middle Name), nếu có
Email*
Số điện thoại (Phone Number): Example, 123-456-7890*
Địa chỉ (Street Address)*
Thành phố (City)*
Tiểu bang (State)*
Mã số vùng (Zip Code)*
Thêm 4 số cuối, nếu biết (Plus 4)
Đồng ý gửi thư (Consent)*
YesNo